BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie lub mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – wed?ug raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych marek na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://slides.com/betsafe/deck Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak?e godne uwagi i wielce plasuje si? w internetowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotkamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?na poleci? ka?demu – za? szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy jakikolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y w ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie lub zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – b?d? to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re znajdziemy na licznych stronach internetowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy wraz z prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca zawodnik?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle popularne i bardzo dobrze kalkulowane na wielu r??nych serwisach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod pewn? licencj?, gracze z Gb pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), za? gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie mog? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla graczy z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, by u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe bez w?tpienia oldschoolowa si? o zatrzymanie polskich graczy na swojej platformie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co r?wno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy z kolei wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. W sumie – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? faktycznie przyjemnie.

Na dodatek strona Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana poni?ej urz?dzenia mobilne – jeste?my wstanie tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach w co tylko chcemy. Jak i r?wnie? to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze dzi?ki ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android i Windows.

Ca?kiem ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. przy co tutaj w rzeczywisto?ci jeste?my wstanie zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier po zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i s? to mi?dzy innymi: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie wskazane jest jest zaznajomi? si? z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to 1 z najlepszych bukmacher?w dzi?ki ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, natomiast nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? wielkie. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? funkcjonuje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana oferta promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bezpiecznie do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z okazji jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bez ryzyka zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Rabaty kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, warto jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to ani troch? skomplikowany proces i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g wraz z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w istocie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy posiada? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / jeden adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie wolno nam bada? zak?ada? wi?cej ni? poszczeg?lnego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym ze wzgl?du na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w dzieje nic zrobi? z wy?sz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec warto tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to zadbana przyjemno?? i mo?emy by? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a drug? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?eli jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? w tej samej zasadzie. Musimy jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie r?wnie? ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do 200 z? – oznacza to, ?e niezale?nie od tego ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie trzeba ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak suma razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych detalach.

Przede wszystkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? nasze ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. W spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli rozporz?dzimy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, a a? z trzech r??norodnych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, poniewa? to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? spotka? w bran?y.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie a? do nowych u?ytkownik?w i traci wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby wykorzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w promocji to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie mo?emy sobie wybra? wraz z kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na wykonanie obrotu mamy 30 d?b, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie ka?de gry licz? si? do obrotu podobnie. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? w zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? by? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack dzi?ki ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Co innymi s?owy, ?e dana uciecha liczy si? do wymaga? ruchu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem spo?r?d kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie zabawy zosta?y wy??czone z ofert i w jakim poziomie.